Пакетите над 5 кг могат да бъдат заплатени само онлайн, с банкова карта!

Правилник за защита и обработка на данни

Брошурата по защитата на данни на Petissimo ООД

във връзка с обработката

на данните достъпни на уеб страницата

 

Petissimo ООД, седалище: 7100, Сексард, улица Ракоци 142-146, регистрационен номер 17-09-011567, данъчен номер 13826677-2-17, телефонен номер +36 1 999-4630, имейл: info@petissimo.bg, едноличен представител Д-р Йожефне Варга (директор), като обработващо данните намира за важни уважителното отношение към и прилагането на правата на клиентите си, както и всички други засегнати физически лица свързани с обработката на личните данни, и при обработката на данните следва действащите унгарски материални и процесуални правни норми, съответните правила за Защита и сигурност на данните, както и други вътрешни правила.  

Настоящата съкратена брошура е извлечение от Правилника за обработка, защита и сигурност на данните, което бе създадено с цел накратко да осведоми засегнатите за най-важните правила във връзка с обработката на данните от Администратора , достъпни на уебстраницата. Настоящата брошура трябва да се разглежда като добавка към Правилника, а по отношение на кръговете от въпроси и теми, незасегнати в Брошурата, следва да се изхожда от Правилника и съответните правни норми.

Кои са засегнатите?

Засегнат е всяко физическо лице, чиито данни са обработвани от Администратора . Така например засегнати са потребителите, регистриращите се на уеб страницата, абониращите се за бюлетин.

Кой обработва данните ми?

Данните могат да бъдат обработвани от Служителите на Администратора на данни, единствено в степен, необходима за изпълнението на задачите им.

Администраторът на данни моли засегнатите да обърнат внимание на това, че същият извършва обработка на данни съвместно, заедно с предприятията, принадлежащи към групата Tolnagro, а именно Tolnagro ООД, PrimaVet ООД, областната ветерирарна болница в Саболч-Сатмар-Берег, Tolnavet ООД за лечение на животни, Trans-cor-vet ООД за търговия и доставка, като обработващи данни във връзка с обработката на данни и с цели както следва:

в) Обработка на данни. свързани с кореспонденция с клиента:

1.       Цел на общата обработка на данни: обслужване на клиента на най-високо равнище

2.       Данни, предмет на общата обработка, и тяхната цел:

ИмеÚ

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Имейл адресÚ

Контакт

Въпроси и други данни предоставени от засегнатия

Отговор

 

 
 


Достъпна само за сътрудници с определените степени на допустимост на Администратора и имащи задачи за обработка на лични данни.

Каква е операцията на личните данни на Администратора и с каква цел? Колко дълъг е периодът на работа на личните данни?

Еднократна заявка за информация:

Операторът позволява на заинтересованите лица да поискат информация от Оператора, като предостави подробностите по-долу.

Искането за информация се основава на доброволно съгласие.

Обхват на засегнатите лица: Всяко физическо лице, което влиза в контакт с Оператора и изисква информация от Оператора въз основа на неговите лични данни.

Обхват и цел на оперираните лични данни:


Име*

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Имейл адрес*

Контакт

Въпроси и други данни предоставени от засегнатия

Отговор

 

Целта на работата с личните данни е предоставянето на адекватна информация за субекта на данните и поддържането на контакт.

Източник на лични данни: Субект на данните.

Начин на работа на личните данни: в зависимост от метода за контакт по електронен път или на хартиен носител.

Технически и организационни мерки: вижте отделна глава.

Права и правна практика на субектите на данни: вижте отделна глава.

Продължителност на работата с личните данни: до целта. В случай, че искането или издаването на информация подлежи на правно действие, което засяга значително както субекта на данните, така и Администраторът винаги оперира с личните данни в рамките на давностния срок.

Пускане на лични данни: да не се разкриват пред трета страна.

Автоматизиран процес на вземане на решения, създаване на профил: не се осъществява във връзка с работата с личните данни.

Администраторът предупреждава, че ако личните данни, маркирани с *, не са предоставени от субекта на данните на Администратора, в този случай Операторът отказва да предостави услуги (експлоатация на лични данни).

 

Данни, обработвани по време на постоянното поддържане на връзка със засегнатите

Администраторът на данни гарантира на засегнатия възможност за постоянно или редовно поддържане на връзка по разлчни начини и форуми. Такива са например поддържането на връзка по електронен път, като имейл, а също така поща и телефон и т.н.

Правната основа на обработката на данни е доброволното съгласие на засегнатия. В случай, че Администраторът на данни и засегнатият се договарят, например за използването на някой от прдуктите на Администратора на данни. Правната основа на обработката на данни са договорните условия. Влизане във връзка и поддържане на връзка, както и обработката на съответните данни може да се основава на правните интереси на засегнатия, трети лица или Администратора на данни,, както и друга, определена в нормативен акт правна основа, може да се основава единствено на нормативен акт – виж глава "Правна основа на правилника" , законност В случай на молба Администраторът на данни уведомява засегнатия, на каква правна основа обработва данните му.

Кръг на засегнатите: Всяко трето физическо лице, включително трето лице, което действа от името на или представя организация, което след еднократнана молба за информация постоянно или редовно поддържа връзка с Администратора на данни.

Кръг и цел на обработените данни:

Име*

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Имейл адрес*

Контакт

Въпроси и други данни предоставени от засегнатия

Отговор

 

Целта на работата с личните данни е предоставянето на адекватна информация за субекта на данните и поддържането на контакт.

Източник на лични данни: Субект на данните.

Начин на работа на личните данни: в зависимост от метода за контакт по електронен път или на хартиен носител.

Технически и организационни мерки: вижте отделна глава.

Права и правна практика на субектите на данни: вижте отделна глава.

Продължителност на работата с личните данни: до целта. В случай, че искането или издаването на информация подлежи на правно действие, което засяга значително както субекта на данните, така и Администраторът винаги оперира с личните данни в рамките на давностния срок.

Предоставяне на лични данни: да не се разкриват пред трета страна.

Автоматизиран процес на вземане на решения, създаване на профил: не се осъществява във връзка с работата с личните данни.

Администраторът предупреждава, че ако личните данни, маркирани с *, не са предоставени от субекта на данните на Администратора, в този случай Операторът отказва да предостави услуги (експлоатация на лични данни).

Програма за предовни клиенти

Поддържането на база данни и програмата за редовни клиенти на Администратора на данни е допълнителна услуга, предоставана за определена група от засегнати, чиято цел е предоставяне на намаления за засегнатите, находящи се в предназначената за това база данни

Участието в програмата за редовни клиенти зависи от изпълнението на условие, определено в правилник, формално отделен от настоящия Правилник, и се основава на доброволното съгласие на засегнатия

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, по-рано използвало услугите на Администратора на данни, отговарящо на условията за постоянни клиенти и желае да стане постоянен клиент, предоставяйки личните си данни

Кръг и цел на обработените данни

Име

Идентификация

Адрес

Контакт

Телефонен номер

Контакт

Имейл адрес

Контакт

Регистарция за бюлетин

Изпращане на бюлетин

Дати на покупки в уеб магазина

Идентификация

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Членският статус бива деактивиран 3 (три) месеца след последния път, когато лицето е използвало услугите

Случва се участието в програмите, акциите, предназначени само за постоянни клиенти да изисква предоставяне на допълнителни лични данни, но в тези случаи Администраторът на данни уведомява засегнатия за целта, начина и срока на обработката.Такива писмени уведомления се смятат за допълнение към настоящия Правилник и затова Правилникът е валиден и за тях.

Времетраене на обработката на данни: до изтриване по молба на засегнатия/изтичането на определения срок – три години.

Предоставяне на информация: Информацията не се предоставя на трети страни.

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни

Обработка на данни във връзка с купон:

Администраторът на данни дава възможност на засегнатите в даден случай да използват купони за покупка на продуктите на Администратора на данни.

Използването на купона се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което желае да използва купоните за покупка на някой от продуктите на Администратора на данни.

Кръг и цел на обработените данни:

Име*

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Имейл адрес*

Контакт

Въпроси и други данни предоставени от засегнатия

Отговор

Източник на личните данни: самият засегнат.Цел на обработката на данни: предоставяйки данните си ,засегнатият да може да получи уникално предложение във връзка с купона, както и поддържане на връзка.

Начин на обработката на данни: електронно или на хартия, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Продължителност на работата с личните данни: трае до давностния срок на упражняване на права и задължения, произтичащи от правоотношенията, по които Операторът управлява личните данни. Във връзка с такива данни, които са записани в документи и които са основа на счетоводството, работата с лични данни по смисъла на § 169, ал. (2) от Закон C / 2000 е най-малко 8 години.

Предоставяне на информация:информацията не трябва да се предоставя на трети лица.

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни.

Администраторът предупреждажа ,че ако личните данни маркирани с * не са предоставени ,Администраторът ще откаже да предостави услугите. 

Изпращане на бюлетин:

Засегнатият може да се абонира за бюлетин преди или по време на използване на услугите при предоставяне на долупосочените данни:

Абонирането за бюлетин се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което се абонира за услугата бюлетин, желаещо редовно да получава известие за новостите, акциите, намаленията  на Администратора на данни, предоставяйки личните си данни

Кръг и цел на обработените данни

Име*

Идентификация

Имейл адрес

Изпращане на бюлетин

Целта на обработката на данни свързана с изпращането на бюлетина е общо, и предназначено лично за него осведомяване на засегнатия за най-новите акции, събития, новини от Администратора на данни, както и известия за променени и отменени услуги.

Бюлетинът бива изпращан от упълномощения за тази цел, определен в допълнение I. на  настоящия Правилник за обработката на данни  от името на и в полза на Администратора на данни, на основата на съответен договор.

Бюлетинът бива изпращан  изключително с предварителното съгласие на засегнатия.

Администраторът на данни обработва личните данни само с тази цел и дотгогава, докато засегнатият не прекрати абонамента си, или не даде потвърждение, описано в точка 11

Засегнатият може да прекрати абонамента си по всяко време чрез получен имейл или изпратен такъв на info@petissimo.bg

По пощенски път можете да прекратите абонамента си на следния адрес: Petissimo ООД, 1142 Будапеща, бул. Комароми 35-37.

Администраторът на данни преглежда списъка на абонатите всяка трета година, и след три години моли за потвърждение на съгласието. Администраторът на данни изтрива от базата си данни данните на засегнатите, които не потвърдят съгласието си.

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни: до изтриване по молба на засегнатия, или ако засегнатият не потвърди съгласието си.

Администраторът на данни и неговият Обработчик водят статистика за четаемостта на изпратените бюлетини на базата на щракванията на връзките в изпратените бюлетини.

Регистрация на уеб страница:

Администраторът на данни прави възможно за засегнатите да се регистрират на уеб страницата, улеснявайки  използването на услугите.

Регистрацията се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което се регистрира на страницата на Администратора на данни доброволно, пркедоставяйки личните си данни.

Кръг и цел на обработените данни:

име*

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Мобилен телефонен номер

Контакт

имейл адрес*

Данни, нужни за поддържане на връзка и вход биват предавани по имейл, затова служи и за разпознаване

Парола

Необходима за разпознаване

Адрес, пощенски код, град, улица, дом/номер, етаж

Данни, нужни за доставка/фактуриране

Друг въпрос, молба

За даване на отговор

Посочване на избран комуникационен канал

Контакт

Данни за любимеца

Данни, нужни за изпращане на  бюлетина

Посочване на адрес на доставка

Необходимо за изпълнение на поръчката

Посочване на начин на плащане

Необходимо за изпълнение на поръчката

Съобщение за абониране за различни бюлетини

За абониране  за бюлетин

Facebook профил

Идентификация

Целта на обработката на данни е записът на данни, предоставяне, използване, проверка на пълномощия, намаления и улеснение на използване на услуги, както и поддържане на връзка.

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни: до изтриване по молба на засегнатия

Предоставяне на информация: към доставчика на домейн (виж допълнение I)

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни

Във връзка с данните, отбелязани с *, Администраторът на данни обръща вниманието на засегнатия върху това, че ако не ги предостави на Администратора на данни, ще отакаже да предостави услугата, т.е. данните.

Вход в уебстраницата:

Ползвателят може да влезе в уеб страницата след регистрация

Входът се основава на доброволно съгласие

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, по-рано регистрирало се на уеб страницата на Администратора на данни и влиза доброволно, пркедоставяйки личните си данни

Кръг и цел на обработените данни:

Посочен по време на регистрацията имейл адрес

Разпознаване при вход

Парола

Разпознаване при вход

Facebook профил

Разпознаване при вход

Целта на обработката на данни е разпознаването на засегнатите, влизащи в уеб страницата, осигуряване и проверка на пълномощия, при необходимост – изменение на по-рано предоставени данни, както и поддържане на връзка

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни: до изтриване по молба на засегнатия

Предоставяне на информация: към доставчика на домейн (виж допълнение I)

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни

Във връзка с данните, отбелязани с *, Администраторът на данни обръща вниманието на засегнатия върху това, че ако не ги предостави на Администратора на данни ще отакаже да предостави услугата.

Обработка на данни, свързани с поръчка

Администраторът на данни прави възможно за засегнатите да поръчат през уеб страницата един или повече продукти(услуги).

Поръчката се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което поръчва продукт чрез страницата на Администратора на данни доброволно, пркедоставяйки личните си данни

Кръг  на обработените данни

име*

Идентификация

имейл адрес*

Контакт

Парола

Вход/разпознаване

Страна

Данни, необходми за  фактуриране

Град

Данни, необходми за  фактуриране

Адрес

Данни, необходми за  фактуриране

телефонен номер

Контакт

Наименование и брой на поръчания пордукт

Данни, необходми за изпълнение и фактуриране

Начин на плащане

Данни, необходми за фактуриране

Адрес на фактуриране (име, страна, пощенски код, град, улица, дом/номер, допълнителни данни) *

Данни, необходми за фактуриране

Адрес на доставка: име, страна, пощенски код, град, улица, дом/номер, допълнителни данни) *

Данни, необходми за фактуриране

Начин на доставка, избран от засегнатия

Данни, необходми за   фактуриране

Номер на банкова карта

Данни, необходмиа за плащане с банкова карта/кредитна карта  

CVV код

Данни, необходми за плащане с банкова карта/кредитна карта  

Дата на изтичане на картата

 

Данни, необходми за плащане с банкова карта/кредитна карта  

Номер на поръчката

Необходми за проследяване на поръчката

Дата на поръчката

Необходми за прием и проследяване на поръчката

Крайна сума

Данни, необходми за плащане

Код на купона

Данни, необходми за плащане

Целта на обработката на данни е отъждествяването на засегнатите, поръчали продукти чрез уеб страницата, , осигуряване и проверка на пълномощия,  улесняване и обезпечаване на поръчкта,както и поддържане на връзка

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно или на хартия, ръчно – в случай на издаване на фактура – на харитя

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни: до изтичането на давността на правата и задълженията,свързани с правните отношения, във връзка с които Администраторът на данни обработва личните данни, по отнощение на данни, попадащи в сметки, подкрепяща електронното осчетоводяване, срокът на обработката на данни: според разпоредбите на 169. § (2)  закон 100 от 2000 г., е 8 години

Предоставяне на информация: на трети страни – Партньори, извършващи доставката, биват информирани, ако доставката не се извършва от самия Обработващ данни (вж допълнение I)

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни.

Във връзка с данните, отбелязани с *, Администраторът на данни обръща вниманието на засегнатия върху това, че ако не ги предостави на Администратора на данни ще отакаже да предостави услугата.

Обработка на данни, свързани с изпращане на СМС

Във връзка с поръчка от засегнатия при предоставяне на долупосочените данни Администраторът на данни предоставя услуга СМС.Тя не се смята за реклама според закон 48 от 2000, а е удобство, с което засегнатият бива увеодомяван за статуса на поръчката си.

Използването  на услугата СМС се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което желае да бъде увеодомяван за статуса на поръчката си, предоставяйки личните си данни, се абонира за услугата СМС.

Кръг и цел на обработените данни

Име*

Идентификация

Телефонен номер

Необходим за изпращане на СМС

Целта на обработката на данни е увеодомяването  на лицето-получател за състоянието на поръчката му

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, запис-ръчен, изпращането е автоматично

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Ако СМС бива изпращан според съответен договор от Упълномощен от Администратора на данни доставчик, от името и в полза на Администратора на данни, лицето на Обработващия се определя в в допълнение I. на  настоящия Правилник.

Администраторът на данни и неговият Обработващ могат да обработват личните данни само с тази цел и дотгогава, докато поръчката на засегнатия не бъде изпълнена, или до по-ранен момент, в който засегнатия желае данните да бъдат изтрити.

Засегнатият може по всяко време да прекрати абонамента си с отгвор, ипзратен чрез СМС, както и с имейл, изпратен на info@petissimo.bg

Mожете да помолите СМС данните да бъдат изтрити по пощата на следния адрес Petissimo ООД, 1142 Будапеща, бул. Комароми 35-37.

Обработка на данни във връзка с банкова карта

Администраторът на данни дава възможност продуктът да бъде заплатен чрез банкова карта.

Администраторът на данни получава единствено уведомление за разпознаването и успеха на транзакцията, не обработва дании на каратата.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което желае да плати с банкова карта

Кръг и цел на обработените данни

Номер на транзакцията

Номер на парична транзакция

Успешна транзакция

Номер на парична транзакция

Целта на обработката на данни е извършването на плащане с банкова карта

Източник на личните данни: самият засегнат

Предоставяне на информация: не се предоставя на трети страни

Обработката, отъждествяването на данните на банковата карта, натоварването на каратата и свързаната банкова сметка се извършва от съответната банка според нейните правила за обработка на данни, както и търговски и други правилници.

Допълвайки предидущите, срокът на обработката на данни е 5 години.

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни.

Обработка на банкови данни

Администраторът на данни дава възможност засегнатият да плати цената на продукта с банков превод.Той извършва финансови действия като изпълнява  паричните си задължения към трети страни чрез банков превод.

Плащането по банков път се основава на доброволно съгласие от страна на засегнатия, плащането на засегнатите, като служители и трети лица е задължително на основата на нормативен акт и договор.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което желае да плати по банков път, освен това, всеки служител и трето лице, на което Администраторът на данни плаща с банков превод.

Кръг и цел на обработените данни

Име на титуляра на сметката

Идентификация

Номер на сметка

Идентификация

Съобщение

Идентификация

Сума

Идентификация

Целта на обработката на данни е подпомагането на плащането от страна на засегнатия, като и извършването на плащането към засегнатия

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно или на хартия, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Администраторът на данни пави всичко възможно  в интерес на спазване на банковата и търговска тайна с цел горепосочените данни да достигнат до знанието само на този Служител, за изпълнението на чиито задачи това е задължение, и който разполага с тези пълномощия.

Дейността и процеса, свързани с обработката на данни, са следните:

Засегнатият извършва банковия превод по избран от него и достъпен за него канал

След извършване на  банковия превод, Засегнатият запознава  Администратора на данни с горепосочените данни, т.е. след успешния банков превод на сметката на Администратора на данни пристига преведената сума и горепосочените данни.

Банковият превод от страна на Администратора на данни на основата на фактурите, блоковете и други .Служителят на Администратора на данни съставя списъка на получателите на банков превод, свързаните с тях суми, доказващи изпълнение на парично задължение, след това, при получено одобрение от ръководителя си извършва банковия превод.

Администраторът на данни проверява данните на банковия превод, независимо, дали е входящ иили изходящ.

Данните на банковия превод могат да бъдат пренасочение към Обработващия, ако има свързана задача (например осчетоводяване)

Времетраене на обработката на данни :По отношение на данни за отъждествяване и поддържане на връзка до изтичането на давността на правата и задълженията, свързани с това правно отношение, Администраторът на данни обработва личните данни,  фактури подкрепящи осчетоводяването, според разпоредбите на 169. § (2)  закон 100 от 2000 г., е 8 години.

Организиране на игра с награди

Администраторът на данни дава  възможност засегнатите да участват в игра с награди, при съответните правила. Правилата и условията на игрите с награди са достъпни на уеб страницата.

Участието в игра с награди се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Всяко физическо лице, което желае с предоставянето на данните си да участва в организираната от Администратора на данни игра с награди

Кръг и цел на обработените данни

Име*

Идентификация

Телефонен номер

Контакт

Имейл адрес

Контакт

Целта на обработката на данни е отъждествяването  на засегнатите по време на играта, както и поддържане на контакт с тях.

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Предоставяне на информация: не се предоставя на трети страни

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни :По отношение на данни за отъждествяване и поддържане на връзка до изтичането на давността на правата и задълженията, свързани с това правно отношение, Администраторът на данни обработва личните данни,  фактури подкрепящи осчетоводяването, според разпоредбите на 169. § (2)  закон 100 от 2000 г., е 8 години.

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни

Във връзка с данните, отбелязани с *, Администраторът на данни обръща вниманието на засегнатия върху това, че ако не ги предостави Администраторът на данни ще отакаже да предостави услугата.

Присъствие и маркетинг в социалните мрежи

Администраторът на данни е достъпен във Facebook, както и други социални мрежи

Употребата на социалните мрежи, особено Facebook, поддържането на връзка както и други операции позволени от социалната мрежа, се основава на доброволно съгласие.

Кръг на засегнатите: Онези физически лица, които следват, споделят, харесват социалните страници на Администратора на данни, особеност Facebook, и съдържанията в тях.

Кръг и цел на обработените данни

Публично име на потребителя

Идентификация

Публична снимка

Идентификация

Публичен имейл адрес

Поддържане на връзка

Съобщение, изпратено от засегнатия в социална мрежа

Основа на поддържане на връзка и обратна връзка

Резултат от оценка, дадена от засегнатия, или друга операция

Повишаване на качеството, или цел на друга операция

Администраторът на данни общува със засегнатите чрез социалните мрежи само тогава, и така обработените данни стават видими само ако засегнатият се свърже с Администратора на данни чрез социалната мрежа.

Присъствието в социалните мрежи, особено Facebook и обработката на данни, свързана с него, е споделянето, публикуването, маректингът на съдържанието на уеб страницата. С помощта на социалните мрежи засегнатият може да се осведомява и за най-новите акции.

Засегнатият доброволно се съгласява да следва и харесва съдържанията на Администратора на данни по условията на социалните мрежи.Например, щраквайки на връзката like/харесвам, намираща се на стената във Facebook, Засегнатият може да се абонира, и се съгласява да обнародва новините и предложенията на Администратора на данни на своята стена, а щраквайки на намиращата се също там връзка dislike/не харесвам може да прекрати абонамента си, с настройките на стената може да изтрие новините, които не желае да получава.

Освен това може да оценява Администратора на данни цифром и словом, ако социалната мрежа го позволява.

Администраторът на данни обновяа в социалните мрежи, особено Facebook снимки и видео записи за различн събития. Администраторът на данни може да свързва Facebook страницата си с други социални мрежи по правилата на Facebook, така че под обновяване във Facebook трябва да се разбират свързаните с нея по този начин други социални мрежи.

Ако не става дума за групова снимка, или снимка, в която присъстват обществени личности (Граждански кодекс 2:48.§),), Администраторът на данни винаги моли засегнатия за съгласие, преди да ги публикува.

Засегнатият се осведомява за обработката на данни в дадената социална мрежа от дадената социална мрежа, в съответствие на това може да получи информация за обработката на данни във Facebook на страницата.www.facebook.com 

Източник на личните данни: самият засегнат

Начин на обработката на данни: електронно, ръчно

Технически и организационни мерки: виж в отделна глава

Правата на засегнатите и тяхното упражняване: виж в отделна глава

Времетраене на обработката на данни: до изтриване по молба на засегнатия

Автоматично вземане на решение, създаване на профил: не произтича по време на обработката на данни.

Данни за посещаемост на уеб страницата

Връзки

Уеб страницата на Администратора на данни може да съдържа и връзки, водещи към страници, поддържане не от Администратора на данни, и служещи само за информация на посетителите. Той няма никакво влияние върху съдържанията и безопасността на поддържани от фирмите партньори, затова и не носи отговорност за тях.

Молим да прегледате правилника за обработка на данни на посещаваните от Вас страници, преди да предоставите данните си на дадената страница.

Обработващи лични данни:

·         GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai ООД.

2351 Алшонемети, ГЛС Еуропа у 2

Куриерска дейност

·         Express One Hungary ООД.

1239 Будапеща, ул Еуропа 12

Куриерска дейност

·         SPRINTER Куриерска служба ООД

1097 Будапеща, ул. Таблаш 39

Куриерска дейност

·         FoxPost АД

3200 Дьондьош, ул Бачани Янош 9

Куриерска дейност

·         Wanadis ООД

1112 Будапеща, бул Будайорши  153 

 

Изпращане на маркетинг и уведомителни писма

·         Rackforest информатичнско, търговско, обслужващо и консултантско ООД

1116 Будапеща, ул Шафран 6

Услуги, свързани с поддържане на съврър, домейн (cPanel), поддържане на запасен сървър, отдаване на сървър под наем

·         Dream Interactive ООД. - Seeme

1027 Будапеща,ул Медве 24

Бързо уведомяване чрез СМС в случай на проблемни поръчки

·         Netgo.hu ООД

2100 Гьодьольо, ул Дожа Дь 13, ет 2, 202-204

Опериране и развиване на уеб страницата

Бисквитки

Име на бисквитката

Функция

Времетраене

userlike

Управление на чата

1 година

capturly

Оптимизация, анализ

1 година

google analytics

Оптимизация, анализ

4 години

getsitecontrol

Измерване на удоволетвореност

1 година

beamer

Новини

2 години

google adwords

Реклами, маркетинг

2 години

scarab

Система за интелигентни предложения

1 година

maileon

Изпращане на бюлетин

2 години

facebook

Вход

Данни не се съхраняват

google optimize

A/B тестване и оптимизация

1 година

Capturly:

За да можем да пригодим страницата си към очакванията на клиентите си, изполваме системата Capturly (https://capturly.com), която събира и съхранява данни с цел маркетинг и информация .Тези данни използваме за създаване на потребителски профили, криещи се под псевдоним. Без доброволното съгласие на засегнатото лице събраните данни няма да бъдат подходящи за разпознаването на посетителя на уеб страницата, и няма да бъдат свързани с личните данни на носителя на псевдоним. В тази връзка биват обработени и съхранявани данните на средствата, които използвате за браузване и свързване с интернет (страна, IP адрес в анонимна форма, вид на средството, размер на екрана, тип браузер, операционна система, посещавани страници, време на спосещение) Събирането и съхранението на данните можете да изключите в браузера си, за което щe намерите повече информация на следната връзка https://capturly.com/opt-out

GetSiteControll:

В интерес на подобряването на това, как изглежда страницата ни при отваряне от мобилно устройство, след приключване на покупка от такова, предлагаме на посетителя да попълни въпросник от две страници. Попълването не е задължително. Попълването на въпросника е анонимно и анализира това, доколко страницата е удобна за ползване от телефон.

Beamer:

Приложението ни Beamer е подходящо за обработката на новините ни. При посещение поставя бисквитка в браузера и изпраща известие на посетителя, ако след посещението му се е появила нова информация. На компютър малката камбанка може да бъде намерена в горната част на страницата, в случай на известие, с числото на известията, на таблет или телефон – в долния десен ъгъл .Не съхранява никаква лична информация , която може да беде разпознаваема с IP адреса на случайно име.

Scarab:

Система отправяща интелигентни предложения на посетителя на основата на наблюдаваното от него. Задължителен елемент на опростената повторна покупка са търсените и закупени от посетителя продукти при следващото му посещение да бъдат непосредствено достъпни.  

Userlike:

Това е страница за управление на уеб чат. Подходяща да помага на посетителя по време на избор на продукти.Ако изберем намиращия се в долния ляв ъгъл функция " чат"Данните на посетителите, които използват услугата и текста на разговора ще бъдат съхранени 6 месеца.

Google Analytics:

Уеб страницата използва услугата на Google Inc. („Google“) за уеб анализ, Google Analytics.Тя изпраща на компютъра Ви т.н. бисквитки, които се съхраняват, и изпращат данни за посещението. Данните на бисквитката биват съхранявани във всички случаи в американските сървъри на Google .Личните данни, пристигащи в Analytics, като например IP-адрес, номер на поръчката биват предавни на системата от Google в засекретена форма, така ние не можем да ги отъждествим. Можете да забраните употребата на бисквитки със съответните настройки на браузера си. Можете да предотвратите събирането и използването на данни от Google (бисквитки и IP-адрес) и сваляйки и инсталирайки програмата по-долу http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Вместо plug-in или в случай на мобилни устройства щракнете на тази връзка за да инсталирате забраняваща бисквитка, която занапред ще предотврати събирането на данни от Google Analytics на тази страница.Забраната е валидна дотогава, докато не изтриете бисквитката й. Ако бисквитката е била изтрита, е достатъчно отново да щракнете на връзката. За условията на ползване и директивите за защита на данни на Google Analytics ще намерите повече информация на долупосочените страници: 
https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
https://www.google.de/intl/en-GB/policies/ 

Използваме и Google Remarketing, услугата за реклама на Google, с помощта на която показваме целенасочени известия на предишни посетители на уеб страницата.Тази функция употребява ремаркетинг между устройствата, използвайки Google AdWords и  DoubleClick .Ако сте се съгласили Google да свърже историята Ви на посешения на интернет с ползвателския Ви профил в Google, Google използва информацията от Google профила Ви и Google Analytics заедно за да пригодява рекламите и да определя данните на целевата група на ремаркетинга между устройствата. Като потребител на Google можете да посочите настройките си за реклами в своя профил и да се разпореди изключване  на персонализираното показване на реклами. Можете да предотвратите събирането и използването на лична информация и като изтеглите добавката към приложението по- долу. 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

Аналитика, Facebook pixel (képpont)

Администраторът на данни вгражда JavaScript код в уеб страницата си (или част от нейната аналитика) с помощта на т.нар. Facebook pixel  изпраща съобщение на Facebook, когато негов ползвател отвори страницата или извърши там операция. Това подпомага от една страна анализа на възвръщаемост на разходите на Администратора на данни за реклама, от друга страна улеснява показването на реклами на такива потребители, при които вероятността да бъдат конвертирани извън Facebook е по-висока .Facebook pixel не събира, не съхранява и не препреща лични данни. За употребата и начина на действие на Facebook pixel можете да се усведомите на страницата www.facebook.com

Facebook remarketing

Администраторът на данни вгражда JavaScript код в уеб страницата си (или част от нейната аналитика) комплект кодове, чиято цел е да прави рекламата и обявленията на Администратора на данни достъпен за ползвателя, когато последният използва Facebook. Комплектът кодове за Facebook ремаркетинг не събира, не съхранява и не препраща лични данни. За употребата и начина на действие на Комплекта кодове можете да се усведомите на страницата www.facebook.com

Google Adwords remarketing

Администраторът на данни вгражда JavaScript код в уеб страницата си (или част от нейната аналитика) комплект кодове, чиято цел е да прави рекламата и обявленията на Администратора на данни достъпен за посетителя на дадената страница, когато последният използва мрежата на Google Display. Комплектът кодове не събира, не съхранява и не препраща лични данни. За употребата и начина на действие на Комплекта кодове можете да се усведомите на страницата  http://support.google.com

На основата на предишните, Администраторът на данни не използва аналитичните системи за събиране на лични данни.

Администраторът на данни обръща вниманието на ползвателите върху това, че по-голямата част от браузерите автоматично приемат бисквитките, посетителите обаче имат възможност да ги изтрият или автоматично да ги отхвърлят.

Тъй като всеки браузер е различен, ползвателят може да настрои предпочитанията си във връзка с бисквитките индивидуално, посредством браузера си.

Администраторът на данни обръща вниманието на ползвателите върху  това, че е възможно да не могат да използват определени функции на страницата, ако решат да не приемат бисквитките.  

Предоставя ли данни Администраторът на други лица?

Личните данни се обработват на първо място от Администратора на данни, а ако задачата бъде прехвърлена на подизпълнител, тя бива извършвана от изредените в допълнение I. на Правилника пълномощници. В този случай Администраторът на данни предава данни на пълномощниците и отговаря за тяхната дейност.

Какви права имам?

По закона за информацията и наредба на Съвета(ЕС) 2016/679 правата на засегнатия са следните: право на осведомяване, право на уточнение, право на изтриване, право да бъде забравен, право на затваряне/ограничаване на данните, право на засекретяване, право да се обърне към съд, право да се обърне към властите.

Определенията и ограниченията на някои права бяха описани в Правилника.

Къде и как мога да поискам подробна информация за обработката, разпространение на данните и за това, къде и как мога да се възползвам от правото си?

Администраторът на данни обръща вниманието на засегнатия върху  това, че могат да заявят желанието си да бъдат осведомени и да се възползват от други права – ако нормативен акт не изключва това -на адреса dataprotection@petissimo.hu или на други контакти на Администратора на данни. Администраторът на данни във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 15 дни от пристигането на завялението го разглежда и отговаря на него, както и взема необходимите мерки на основата на  завялението, Правилника, като и правните норми. В случай на обща обработка на данни засегнатият може да се възползва от правата си при който и да е Администратор на данни.

Къде мога да се обърна, ако правото ми на самоопределение е нарушено:

Национална Служба за Защита на данните и свобода на информацията

Адрес: 1125 Будапеща, Силади Ержебет 22/ц

Телефонен номер: +36 (1) 391-1400

Факс +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

Имейл ugyfelszolgalat@naih.hu

В случай на съдържания обиждащи малолетни, сеещи омраза, накърняващи правата на покойно лице, молим свържете се с :

Национална Служба за Медии и Информация

1015 Будапеща, ул Ощром 23-25.

Адрес за писма: 1525. Pf. 75

Телефон (06 1) 457 7100

Факс : (06 1) 356 5520

Имейл info@nmhh.hu

 

Засегнатият може да се обърне към съд в случай, че правата му са нарушени. В такъв случай съдът процедира извънредно .Администраторът на данни е длъжен да докаже, че обработката на данни отговаря на правните норми.

В случай, че Администраторът на данни е обработил данните на засегнатия по неправомерен начин или е нарушил изискванията за защита на данните и по този начин е накърнил личните права на засегнатия, засегнатият може да иска обезщетение от Администратора на данни.

Как се грижи Администраторът на данни за безопасността на данните ми?

Администраторът на данни се грижи за безопасността на данните.  В интерес на безопасността на данните Администарторът  взема техническите и организационни мерки и установява процедурните правила, необходими за спазване на съответните правни норми, правила за защита на данни и тайна.

Администраторът на данни защитава данните от неправомерен достъп, промяна, разпространение, публикъване, изтриване или унищожение, както и случайно изчезване или нараняване с необходими мерки и се грижи те да не станат недостъпни в резултат на промяна в използваното оборудване.

За спазването на правилата за безопасност на данните Администраторът на данни се грижи с отделни от Правилника за защита и обработка на данни и настоящата Брошура по съдържания и форма вътрешни правилници, указания, процедури.

При определянето на мерките за безопасност на данните Администраторът на данни взима предвид между възможните с оглед на съответния стадий на техническо развитие решения за обработка на данни това, което осигурява възможно най-висока степен на защита на лични данни, освен ако то би означавало непропорционална трудност.

По отошение на задачите си, свързани с информатическата защита, Администраторът на данни се грижи за:

·         За мерките, предотвратяващи неправомерен достъп, в това число защитата на хардуера и софтуера, както и физическата защита (защита на достъп, мрежова защита)

·         За мерките, позволяващи възстановяването на базите данни, в това число редовните подсигурителни съхранения и независимата, безопасна обработка на копията (създаване на огледала, подсигурително запазване)

·         За защитата на базите данни, от вируси (защита от вируси)

·         За физическата защита на базите данни, както и носителите, където са съхранявани, в това число вреда, нанесена от огън, вода, светкавица, други стихии, както и отстраняването на поврежданията, възникнали в последствие на тези събития (архивиране, защита от огън)

Друга информация

Администраторът на данни заявява:

·         Че дейността му на обработка на данни, която трябва да бъде обявена, е въведена в регистъра на Националната Служба за Защита на данните и свобода на информацията, номерата на съответните решения на властите са достпъпни на https://www.petissimo.hu

·         Запазва правото си да измени брошурата с цел хармонизиране на междувременно настъпили изменения в правните норми, Правилника и други вътрешни правилници

Дата: 1 май 2018

                                                                                       Д-р Йожефне Варга

                                                                                Генерален директор

                                                                                   Petissimo ООД